ตำแหน่ง: พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

Full Time
ทุกสาขา
Posted 7 years ago

หน้าที่งาน

  • ต้อนรับและดูแลลูกค้า
  • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของลูกค้า

 คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

**หมายเหตุ: ใน Resume จะต้องมีรูปผู้สมัครเสมอ และไฟล์ Resume จะต้องเป็นชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (*.pdf, *.doc, *.docx)

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.