ประกันภัยกลุ่ม นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

เงื่อนไข :

1. รายละเอียดและลูกค้าผู้เข้าเงื่อนไขได้รับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส ที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2564

  • 1.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่จองรถยนต์หรือใช้บริการที่ศูนย์บริการฯ กับ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตามช่วงเวลาที่ระบุในข้อ 1
  • 1.2 มีที่อยู่ในประเทศไทย
  • 1.3 วันที่มีผลความคุ้มครอง นับจากวันที่บริษัทประกันภัย อนุมัติกรมธรรม์ ซึ่งไม่เกิน 5 วันทําการ นับจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 หรือ 1.2 โดยทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับ SMS จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ โทรสอบถามได้ที่ TOYOTA SPI Call Center 0 2310 7777
  • 1.4 เงื่อนไขการรับประกันฯ และการเบิกค่าสินไหมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
  • 1.5 จํากัดจํานวน 10,000 กรมธรรม์

2. เงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

  • 2.1 กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มฯ   :  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย คือ ผู้ประกอบการ
  • 2.2 อายุการรับประกันภัย   :  ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ทําประกันภัย
  • 2.3. ระยะเวลาเอาประกันภัย   :  30 วัน
  • 2.4 การระบุผู้รับประโยชน์   :  กำหนดให้ผู้รับประโยชน์ คือ ทายาทโดยธรรม
  • 2.5 สิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัย  :  ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัย จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์
  • 2.6 ผู้รับประกันภัย  : บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. ความคุ้มครองและจํานวนเงินเอาประกัน กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

[wptb id=48891]