ประกันภัยกลุ่ม นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

เงื่อนไข :

1. รายละเอียดและลูกค้าผู้เข้าเงื่อนไขได้รับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส ที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2564

  • 1.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่จองรถยนต์หรือใช้บริการที่ศูนย์บริการฯ กับ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตามช่วงเวลาที่ระบุในข้อ 1
  • 1.2 มีที่อยู่ในประเทศไทย
  • 1.3 วันที่มีผลความคุ้มครอง นับจากวันที่บริษัทประกันภัย อนุมัติกรมธรรม์ ซึ่งไม่เกิน 5 วันทําการ นับจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1.1 หรือ 1.2 โดยทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับ SMS จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ โทรสอบถามได้ที่ TOYOTA SPI Call Center 0 2310 7777
  • 1.4 เงื่อนไขการรับประกันฯ และการเบิกค่าสินไหมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
  • 1.5 จํากัดจํานวน 10,000 กรมธรรม์

2. เงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

  • 2.1 กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มฯ   :  ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย คือ ผู้ประกอบการ
  • 2.2 อายุการรับประกันภัย   :  ผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ทําประกันภัย
  • 2.3. ระยะเวลาเอาประกันภัย   :  30 วัน
  • 2.4 การระบุผู้รับประโยชน์   :  กำหนดให้ผู้รับประโยชน์ คือ ทายาทโดยธรรม
  • 2.5 สิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัย  :  ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย มีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัย จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์
  • 2.6 ผู้รับประกันภัย  : บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. ความคุ้มครองและจํานวนเงินเอาประกัน กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซูเปอร์พลัส

ข้อตกลงคุ้มครอง 

จำนวนเงิน เอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์

50,000

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ไม่คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) แต่สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองตั้งแต่วันแรก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

5,000

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรวมถึงกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) ในกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าต้อง ฉีดวัคซีนดังกล่าวภายหลังเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

300 บาท ต่อวัน

ข้อ 5. ผลประโยชน์คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 

3,000